Гуманітарний факультет

Кафедра іноземної філології та перекладу

Кафедра іноземної філології та перекладу готує майбутніх перекладачів, а також викладає англійську, німецьку, французьку та польську мови для студентів усіх спеціальностей університету. Викладачі ведуть постійний пошук нових методів, способів і прийомів навчання іноземних мов, а також допомагають студентам усвідомлювати культурні цінності та норми поведінки, притаманні носіям конкретної лінгвокультурної спільноти.

11

Студенти університету мають не лише змогу отримувати якісну практичну та теоретичну підготовку з дисциплін, а й оволодіти навичками ведення науково-дослідної роботи, які вони отримують, беручи участь у наукових конференціях різних рівнів та публікуючи свої наукові праці. У розпорядженні студентів бібліотечні фонди та комп’ютерний клас з виходом у мережу Інтернет.

Викладачі кафедри також готують аспірантів різних спеціальностей до складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

Кафедра тісно поєднує процес навчання з гуманітарним вихованням студентів. Проводяться виховні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, духовно-моральне, національно-патріотичне та естетичне виховання:  бесіди, лекції, тематичні вечори, круглі столи, диспути, відвідування театру, екскурсії в музеї, галерею мистецтв, на підприємства та в організації за професійним напрямом підготовки студентів. Щороку кафедра іноземної філології та перекладу разом із бібліотекою проводить тематичні виставки в межах «Французької весни в Україні» та Шекспірівські читання.

Наукові розвідки викладачів кафедри спрямовані на дослідження проблем перекладознавства, зарубіжного літературознавства, дискурсології, методики викладання іноземних мов. Їх результати знаходять своє відображення у наукових публікаціях, виступах на конференціях різних рівнів.

Щорічно кафедра організовує та проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця».

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Стрімкий розвиток міжнародних зв’язків підприємств нафтогазового та будівельного комплексів України і Полтавського регіону зокрема, потребує висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечити двохсторонній усний і письмовий  переклад у різноманітних ситуаціях виробничої діяльності.

У Полтавській області посилюється розвиток нафтогазової та будівельної індустрії. Підприємства в цих галузях, які знаходяться у регіоні, відчувають постійну необхідність у забезпеченні перекладу іноземною чи державною мовами.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка має необхідний кадровий і науковий потенціал та матеріально-технічну базу для здійснення підготовки технічних перекладачів, зокрема, для нафтогазової та будівельної галузі. Програма, за якою здійснюється підготовка філологів у ПолтНТУ, більш адаптована до потреб регіону порівняно з іншими ВНЗ області, зокрема враховується розвиток нафтогазової та будівельної індустрії. Саме ця специфіка відрізняє ПолтНТУ у наданні заявленої освітньої послуги від інших ВНЗ, що вже здійснюють підготовку філологів.

Бакалавр та магістр філології беру участь у  письмовій та усній комунікації та забезпеченні інформації у різних галузях народного господарства, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів з іноземної мови на державну і навпаки.

 

Кафедра іноземної філології та перекладу є випусковою

за спеціальністю:

Освітній рівень – бакалавр

Спеціальність

035 Філологія (Англійська мова. Переклад)

Спеціалізація

035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно – англійська)»

 Термін навчання – 4 роки

Освітній рівень – магістр

Спеціальність

035 Філологія (Англійська мова. Переклад)

Спеціалізація

035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно – англійська)»

 Термін навчання – 1,5 роки

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ СТУДЕНТАМ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Практика технічного перекладу в галузі інформатики
 • Практикум з іноземної мови
 • Друга іноземна мова

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

СТУДЕНТАМ-ФІЛОЛОГАМ

 • Історія літератури англомовних країн
 • Історія зарубіжної літератури (всесвітня література)
 • Проблеми перекладу науково-технічної літератури
 • Усний і письмовий двосторонній переклад текстів різних жанрів
 • Переклад ділового англійського мовлення
 • Компаративна лінгвістика
 • Основи підготовки гідів-перекладачів
 • Латинська мова
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до фаху (перекладознавство)
 • Практична граматика (англійська мова)
 • Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)
 • Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)
 • Практика усного і письмового перекладу з англійської мови
 • Практика усного і письмового перекладу з німецької мови
 • Історія англійської мови
 • Основи наукових досліджень
 • Лінгвокраїнознавство (англійська мова)
 • Методика навчання іноземної мови для перекладачів
 • Теорія перекладу
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Третя іноземна мова (французька, польська)

Склад кафедри

Колос Юлія Зиновіївна

Стрілець Валентина Василівна

Балацька Олена Леонідівна

Кальнік Олександр Петрович

Кузнєцова Юлія Ігорівна

Павельєва Анна Костянтинівна

Агейчева Анна Олександрівна

Грінченко Наталія Олександрівна

Безугла Лілія Ростиславівна

Дмитренко Олена Володимирівна

Астахова Світлана Анатоліївна

Капустян Інга Іванівна

Бабаш Лариса Володимирівна

Москаленко Марина Володимирівна

Гнатенко Яна Василівна

Саєнко Лариса Вікторівна

Гунченко Юлія Вікторівна

Болотнікова Алла Петрівна

Комарова Олександра Іванівна

Кошлата Алла Валеріївна

Ситник Олександра Іванівна

Танько Наталія Григорівна

Кравченко Анна Сергіївна